Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě.

Záruka férových cen pro zákazníka!
Pokud máte zájem o nákup našeho zboží, avšak u nějaké internetové konkurence je případně objevíte za nižší cenu, neváhejte nás o tom  informovat (prosím zaslat info o levnější ceně + odkaz, kde jste na stejné zboží narazili). Co nejrychleji Vám dáme vědět, zda vám tento výrobek můžeme dodat také za nižší cenu.

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našich internetových obchodech www.lezeckavystroj.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje nesmějí být a také nebudou poskytnuty třetí straně a budou sloužit pouze k vyřizování objednávek zákazníka.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné /ceny včetně DPH 20 %/
Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno (odesláno) co nejdříve, nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky. Ceny, uvedené u zboží jsou již včetně 20% DPH. Ceny jsou smluvní. Ve zvláštních případech nebo při vyšší hodnotě předpokádané objednávky lze domluvit individuální slevy /viz.záložka slevy/ nebo jiné platební podmínky.
K celkové ceně objednávky účtujeme poštovné a balné 120,- Kč. /100,-Kč při platbě předem - bankovním převodem/, včetně DPH 20%. Při odběru zboží v hodnotě nad 5.000,-Kč včetně DPH je poštovné a balné zdarma. Žádné další poplatky připočítávány nejsou. Zboží je taktéž možné vyzkoušet a zakoupit v prodejním skladu v Tisé, Tisá 302, 40336. Při zaslání zásilky na Slovensko činí poštovné při odběru zboží do 10.000,-Kč - 430,- Kč /400,-Kč při platbě předem - převodním příkazem/, při odběru zboží nad 10.000,-Kč - včetně DPH je poštovné a balné zdarma .
Prodejce si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován E-mailem, nebo telefonicky.
V akutních případech (např. zboží je určeno jako dárek, nebo je třeba ho doručit před odjezdem na dovolenou) nás zákazník může požádat o přednostní vyřízení objednávky. Lze tak učinit nejlépe telefonicky současně s odesláním objednávky dále pak E-mailem. Zboží odešleme obchodním balíkem České pošty s doručením do 24 hodin - objednat se musí nejpozději ve všedních dnech do 12.00 hod. (v sobotu nelze) a doručen bude v průběhu následujícího pracovního dne od odeslání. K standardnímu poštovnému za tuto službu účtujeme příplatek 50,- Kč (celkem tedy 120 + 50 = 170 Kč).
Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem odešle se pouze přístupné zboží. Zákazník bude pozdeji informován o možnosti doobjednat si znovu další položky.

IV. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.  V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím....

SLEVY :

5% při jednorázovém nákupu nad 20 000,- Kč bez DPH

10% při jednorázovém nákupu nad 50 000,- Kč bez DPH

Slevy při předložení platného osvědčení pro práce ve výškách, vystaveném instruktorem ALP-067 :

5% základní sleva

10% při jednorázovém nákupu nad 20 000,-Kč bez DPH

15% při jednorázovém nákupu nad 50.000,-Kč bez DPH

Výše slevy Vám bude obratem vypočítána a přiznána v Emailu potvrzujícím přijetí Vaší objednávky.

Každý kupující dále získává 50% slevu na autorizované periodické revize zakoupených výrobků. /Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365/V. Reklamační řád
Pokud není u zboží označeno jinak, platí záruční doba v minimální délce dva roky od datumu nákupu. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat E-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
Vznikne-li po dobu trvání záruční doby na zboží dodaném internetovým obchodem reklamovatelná vada, uplatní kupující reklamaci písemnou formou zasláním e-mailu, doporučeného dopisu poštou, případně osobně na adrese prodejce. Při vzniku reklamovatelné vady se kupující zavazuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

(prodejce zboží)

Radek Vopat /IČ : 11427701
Tisá 302, 40336 Tisá, ČR,
e-mail: prodej@lezeckavystroj.cz
telefon/fax: +420 603 827 898

Oznámení o závadách musí obsahovat:
jméno kupujícího, adresu, E-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popis jak závada vznikla

Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci
V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí zákazník. /120,- Kč s DPH 20%/ Zaslání zboží zákazníkovi po uplatnění reklamace hradí obchod.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v České republice.
Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


VI. Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


VII. Odstoupení od smlouvy
Dále v souladu se zákonem 367/2000 může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Zboží musí být navráceno nepoužité, nepoškozené a v původním nepoškozeném a kompletním dodaném obalu. V případě odstoupení od smlouvy je nutné písemné oznámení, přičemž bychom uvítali i uvedení důvodu. Dále je nutné zboží navrátit prodejci a to stejně jako při převzetí buďto poštou nebo osobně. Plná cena výrobku bude navrácena nejpozději do 30 dní od převzetí navráceného zboží. Další poplatky jako poštovné se nevrací.
Zboží vrácené formou dobírky nepřebíráme!!!

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách internetové prodejny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Kontakty:

Správce e-obchodu a prodejce zboží:

Radek Vopat /IČ : 11427701
Tisá 302, 40336 Tisá, ČR,
e-mail: radek.vopat@lezeckaskola.cz
telefon/fax: +420 603 827 898

PRODEJNÍ SKLAD A E-SHOP

Nabízíme kompletní sortiment OOOP proti pádu, horolezecké a outdoorové výstroje.

Pro kompletní nabídku přejděte na naše partnerské stránky www.lezeckavystroj.cz :

 

RYCHLÝ KONTAKT
FACEBOOK
 
 
NOVINKY NA VÁŠ EMAIL
KOŠÍK

Košík je prázdný

ODKAZY NA PARTNERY

Penzion Na Kovárně Tisá

dlaší partneři výměna odkazů