Povinnost školení - legislativa

Povinnost poskytnou zaměstnancům školení

Zákon č. 262/2006, Zákoník práce, Část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Hlava II: Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
  
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
  
(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.
  
Hlava III: Společná ustanovení
   
(5) Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství  a  upravuje  způsob  organizace  práce  a  pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na  bezpečný  provoz  a  používání  technických  zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Příloha, odst. XI. Školení zaměstnanců

Zaměstnavatel  poskytuje  zaměstnancům  v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  ve  výškách  a  nad volnou hloubkou,  zejména  pokud  jde  o  práce  ve  výškách  nad  1,5  m, kdy zaměstnanci  nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy  pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad  5  m  a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži  a  demontáži  lešení  postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.

PRODEJNÍ SKLAD A E-SHOP

Nabízíme kompletní sortiment OOOP proti pádu, horolezecké a outdoorové výstroje.

Pro kompletní nabídku přejděte na naše partnerské stránky www.lezeckavystroj.cz :

 

RYCHLÝ KONTAKT
FACEBOOK
 
 
NOVINKY NA VÁŠ EMAIL
KOŠÍK

Košík je prázdný

ODKAZY NA PARTNERY

Penzion Na Kovárně Tisá

dlaší partneři výměna odkazů